رامسر ..بهشت زمینی خدا..
در سال ۱۳۹۶ خانه ای بنا بر کیفیت و میزبانی شما عزیزان بنا شد. با وجود جوانانی ماهر و پویا در این صنعت دلنشین تلاش میکنیم و امید داریم به دیدار و خشنودی شما خوبان.
نام Dio به معنای خدا را برگزیدیم و به حضور گرمتان دلگرمیم.